Oprac. Polityki Ekologicznej

IX. Opracowanie Polityki Ekologicznej Firmy.

ZAKRES WYKONYWANYCH OPRACOWAŃ:  

I. Gospodarka odpadami
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
 • wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania odpadów,
 • stacje demontażu pojazdów.
II. Ochrona powietrza atmosferycznego
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów,
 • zgłoszenia instalacji,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń,
 • licencja nr 875/OW/17 - pakiet programu „OPERT FB” dla Windows firmy PROEKO Ryszard Samoć Kalisz
III. Pozwolenia zintegrowane
 • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji,
IV. Gospodarka wodno-ściekowa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 •  operaty wodnoprawne na zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu oraz do środowiska,
 •  operaty wodnoprawne na pobór wód,
 •  operaty wodnoprawne na wprowadzanie wód deszczowych do środowiska,
 •  zgody wodne,
 •  pobór oraz oznaczenie zanieczyszczeń w ściekach,
V. Hałas
 •  modelowanie matematyczne propagacji hałasu w środowisku,
 • licencja programu LEQ Professional prognozowanie hałasu przemysłowego firmy Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informacyjnych „SOFT-P” Piotrków Trybunalski,
VI. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub opinii o jego braku

 KARTY INFORMACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia wykonana zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ww. ustawy.
 • RAPORTY oddziaływania na środowisko projektowanych oraz istniejących inwestycji,
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ww. ustawy.
 • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie trwania inwestycji,
 • analizy porealizacyjne po zakończeniu inwestycji w oparciu o uzyskaną decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • inwentaryzacje przyrodnicze – z określeniem i opisem stanu zadrzewień, zakrzaczeń, roślinności niskiej oraz runa,
 • opracowania dotyczące wydania decyzji na odstępstwo od zakazu w związku ze stwierdzeniem obecności gatunku zwierząt objętych ochroną prawną,
 • opracowania dotyczące wydania decyzji na odstępstwo od zakazu w związku z umyślnym zniszczeniem gatunku roślin lub siedliska objętych częściową ochroną prawną,
 • wnioski o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar natura 2000,
 • ponowna ocena oddziaływania na środowisko w ramach pozwolenia na budowę (obowiązek stwierdzony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; na wniosek inwestora; obowiązek nałożony przy wydaniu warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę).
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

VII. Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska podczas przeprowadzania procesu inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu
 • prace w zakresie uzyskania koniecznych pozwoleń sektorowych, powiadomienie organów administracji państwowej – WIOŚ. Uczestnictwo podczas procesu uzyskaniu odbioru wykonanej inwestycji  w oparciu o przeprowadzone postępowanie kontrolno weryfikacyjne.   
   
VIII. Wykonanie opracowań określających wykazanie efektu ekologicznego inwestycji.

Zapraszamy do współpracy