Sprawozdania PRTR

VI. Sprawozdania PRTR Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

  • rejestracja zakładu oraz wykonywanie sprawozdań PRTR dla zakładu (POL_PRTR), 
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, na mocy art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska, jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).

Zapraszamy do współpracy