Dokumentacja i sprawozdawczość

VII. Dokumentacja i sprawozdawczość (SZWO/f-gazy)

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 
  • podejmowanie czynności w imieniu lub na rzecz operatora (rejestracja oraz prowadzenie rejestru)
Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

Zapraszamy do współpracy