Wody Polskie

IV. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

  • sprawozadnia kwartalne - Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej, Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej  za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast

Zapraszamy do współpracy